Funkcje i rola PCZK w systemie zarządzania kryzysowego

1.  PCZK jest całodobową służbą dyżurną Starosty Pułtuskiego, która przeznaczona jest do koordynowania działaniami związanymi z monitorowaniem, planowaniem, reagowaniem i usuwaniem skutków sytuacji kryzysowych oraz innych zagrożeń na terenie powiatu.

2.  Celem PCZK jest zapewnienie Staroście systemowego, skoordynowanego i efektywnego zarządzania siłami i środkami powiatu na zdarzenia kryzysowe, klęski żywiołowe, katastrofy naturalne, awarie techniczne o dużej skali. Oznacza to zdarzenia o skutkach wykraczających poza granice jednej gminy lub takie, które wymagają zaangażowania sił przekraczających możliwości reagującej gminy.

3.  PCZK będzie umożliwiać Staroście realizację ustawowych zadań, związanych z kierowaniem wspólnym działaniem gmin, powiatowych służb, inspekcji i straży, organizacji pozarządowych oraz innych jednostek organizacyjnych powiatu w sytuacjach szczególnych.