Podstawowe zadania PCZK

Pełnienie całodobowego dyżuru w celu zapewnienia przepływu informacji
na potrzeby zarządzania kryzysowego

 Współdziałanie z centrami zarządzania kryzysowego
organów administracji publicznej

Nadzór nad Systemem Wykrywania i Alarmowania
oraz Systemem Wykrywania i Ostrzegania ludności

  Współpraca z podmiotami realizującymi monitoring środowiska

 Współdziałanie z podmiotami prowadzącymi akcje ratownicze,
poszukiwawcze i humanitarne

 Dokumentowanie działań podejmowanych przez PCZK

Realizacja zadań stałego dyżuru na potrzeby podwyższania
gotowości obronnej państwa