Podstawowe zadania PCZK

Pełnienie całodobowego dyżuru w celu zapewnienia przepływu informacji
na potrzeby zarządzania kryzysowego
 Współdziałanie z centrami zarządzania kryzysowego
organów administracji publicznej
Nadzór nad Systemem Wykrywania i Alarmowania
oraz Systemem Wykrywania i Ostrzegania ludności
  Współpraca z podmiotami realizującymi monitoring środowiska
 Współdziałanie z podmiotami prowadzącymi akcje ratownicze,
poszukiwawcze i humanitarne
 Dokumentowanie działań podejmowanych przez PCZK
Realizacja zadań stałego dyżuru na potrzeby podwyższania
gotowości obronnej państwa