SYSTEM WCZESNEGO OSTRZEGANIA I ALARMOWANIA POWIATU PUŁTUSKIEGO

W ramach dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, w powiecie pułtuskim na terenie gmin Pułtusk, Obryte i Pokrzywnica – powstał system wczesnego ostrzegania i alarmowania powiatu pułtuskiego.

Jest to nowoczesny system alarmowania i ostrzegania ludności o zagrożeniach, którego budowę rozpoczęły władze powiatu pułtuskiego wraz z Gminami Pułtusk, Obryte i Pokrzywnica w 2017 roku.

Zainstalowany system to zespół urządzeń służących do alarmowania i ostrzegania ludności o zagrożeniach. Składa się z central sterujących oraz punktów alarmowych wyposażonych w elektroniczne syreny alarmowe, które zainstalowano w wytypowanych miejscach naszego powiatu. Syreny zainstalowane zostały na budynkach Urzędów Gmin, szkołach, remizach Ochotniczej Straży Pożarnej oraz innych obiektach użyteczności publicznej. W rejonach gdzie występuje wysokie zagrożenie powodzią, czy też w miejscach gromadzenia się dużej liczby osób, istnieje dodatkowo możliwość emitowania komunikatów głosowych zdefiniowanych wcześniej w systemie lub emitowanych na żywo.

System wczesnego ostrzegania i alarmowania powiatu pułtuskiego składa się z 21 punktów alarmowych o mocy akustycznej 900 Wat. Punkty alarmowe zawierają syreny elektroniczne (zespół głośników) mocowane na masztach oraz urządzenie sterowania montowane wewnątrz budynku. Są one połączone z centralą sterującą za pomocą sieci IP oraz sygnałów radiowych. Zbudowany system jest hierarchiczny, co oznacza, że każda gmina ma możliwość sterowania punktami na swoim terenie, powiat poprzez Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Pułtusku ma możliwość sterowania wszystkimi syrenami na terenie powiatu, a województwo poprzez Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Warszawie na terenie województwa.

System umożliwia generowanie sygnałów alarmowych i komunikatów ostrzegawczych określonych Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2013 w sprawie systemów wykrywania skażeń i powiadamiania o ich wystąpieniu oraz właściwości organów w tych sprawach.

Podstawową funkcją systemu wczesnego ostrzegania i alarmowania powiatu pułtuskiego jest nadawanie akustycznych sygnałów alarmowych w przypadku wystąpienia zagrożenia dla mieszkańców. Ogłoszenie alarmu stanowi sygnał modulowany trwający trzy minuty, natomiast odwołanie alarmu sygnał ciągły nadawany w czasie trzech minut.
Istnieje również możliwość nadawania komunikatów głosowych. W przypadku usłyszenia sygnału alarmowego należy postępować zgodnie z poleceniami podawanymi w komunikatach nadawanych poprzez środki masowego przekazu lub syreny alarmowe oraz powiadomić inne osoby o zagrożeniu.

Poza alarmowaniem w sytuacji zagrożenia, system jest wykorzystywany w trakcie ćwiczeń i testów oraz w celu upamiętnienia ważnych wydarzeń, poprzez nadawanie sygnału treningowego. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, uruchomienie testowe systemu musi być poprzedzone podaniem stosownej informacji do publicznej wiadomości z 24 godzinnym wyprzedzeniem, za pomocą środków masowego przekazu.

Zasięg słyszalności syren systemu wczesnego ostrzegania
i alarmowania powiatu pułtuskiego