Rozwinięcie katalogu zagrożeń

ZAGROŻENIA
W CZASIE
WOJNY

SKUTKI

ZAGROŻENIA
W CZASIE
POKOJU

UDERZENIA BRONIĄ MASOWEGO RAŻENIA:

 

AWARIE
W ZAKŁADACH PRACY, MIGRACJA, TERRORYZM:

 • bronią jądrową.

– duże rejony zniszczeń;
– skażenia promieniotwórcze
terenu, wody, żywności, pasz;
– choroba popromienna;
– zniszczenie magnetycznych
nośników informatycznych;
– zakłócenia systemów radiowych;
– pożary;
– zniszczenia infrastruktury;
– straty sanitarne i bezpowrotne
ludzi;
– bezdomność;
– osłabienie odporności
organizmów.

 • awaria elektrowni jądrowej;
 • terroryzm.
 • bronią chemiczną.
– skażenie chemiczne powietrza
i gleby;
– zatrucia ludzi i zwierząt;
– pożary;­
– zniszczenie infrastruktury;
– zniszczenie roślinności;
– straty sanitarne i bezpowrotne
ludzi.
 • awaria
  w zakładach pracy posiadających TSP;
 • terroryzm chemiczny.
 • bronią biologiczną.
– epidemie ludzi;
– epizootie zwierząt;
– epifitozy roślin;
– choroby odzwierzęce;
– zatrucia;
– straty sanitarne
i bezpowrotne ludzi i zwierząt.
 • migracja ludności;
 • terroryzm biologiczny;
 • uwolnienie związków biologicznych w laboratoriach.

ZESTRZELENIE ŚRODKA NAPADU POWIETRZNEGO

AWARIA SAMOLOTU, TERRORYZM

– zniszczenie budynków
i infrastruktury;
– pożary;
– straty sanitarne i bezpowrotne
ludzi;
– bezdomność.

UDERZENIA BRONIA KLASYCZNĄ

AWARIE, KATASTROFY, TERRORYZM

 • na obiekty budowlane
– zagruzowanie ulic;
– zniszczenie infrastruktury
energetycznej, gazowniczej,
ciepłowniczej, wodociągowej,
kanalizacyjnej i telekomunikacji;
– straty sanitarne i bezpowrotne
ludzi.
 • katastrofa budowlana;
 • wybuch gazu;
 • terroryzm.
– zagruzowanie ulic, placów
i ludzi;
– uwolnienie gazu; pożary;
– straty sanitarne i bezpowrotne
ludzi;
– zniszczenie sieci energetycznej,
ciepłowniczej, wodociągowej,
kanalizacyjnej;
– nieprzejezdność zgruzowanych
ulic.
 • awaria budowlana infrastruktury drogowej;
 • terroryzm.
 • na obiekty piętrzące wodę.
– straty bezpowrotne i sanitarne
ludzi;
– zniszczenie budynków, zakładów
pracy, dróg, torów kolejowych
oraz infrastruktury drogowej,
kolejowej i telekomunikacyjnej;
– zniszczenie upraw i lasów;
– straty bezpowrotne wśród
zwierząt;
– podtopienia, brak wody pitnej;
– możliwość wystąpienia epidemii
i epizootii.
 • awaria urządzeń piętrzących wodę;
 • terroryzm.
 • na obiekty komunikacyjne.
– straty sanitarne i bezpowrotne
ludzi;
– zniszczenia infrastruktury
komunikacyjnej;
– niedrożność ciągów
komunikacyjnych;
– zniszczenie infrastruktury
telekomunikacyjnej.
 • katastrofy komunikacyjne;
 • terroryzm.
 • na zakłady pracy.
– uwolnienie niebezpiecznych
substancji chemicznych;
– skażenia;
– straty sanitarne i bezpowrotne
ludzi;
– zniszczenie infrastruktury
gospodarczej.
 • awaria;
 • terroryzm.

DZIAŁANIE SIŁ PRZYRODY

DZIAŁANIE SIŁ PRZYRODY

 • wysokie temperatury.
– pożary, brak wody, zniszczenie
upraw;
– awarie w zakładach pracy
i transporcie;
– wzrost zachorowań na choroby
układu krążenia;
– możliwość wystąpienia epidemii,
epizootii.
 • wysokie temperatury.
 • niskie temperatury.
– awarie w zakładach pracy,
transporcie;
– awarie sieci wodociągowych,
ciepłowniczych, energetycznych,
telekomunikacyjnych;
– odmrożenia, możliwość epidemii.
 • niskie temperatury.
 • śnieżyce.
– trudności w komunikacji;
– awarie sieci energetycznych;
– trudności w zaopatrzeniu
zakładów pracy, ludności.
 • śnieżyce.
 • pożary.
– zniszczenie lasów, upraw,
zabudowań;
– zniszczenie infrastruktury
energetycznej,
telekomunikacyjnej;
– uwolnienie substancji
niebezpiecznych;
– bezdomność.
 • pożary.
 • powodzie.

 

– straty bezpowrotne ludzi
i zwierząt;
– braki wody, żywności i pasz;
– uwolnienie substancji
niebezpiecznych;
– możliwość wystąpienia
epidemii i epizootii;
– możliwość wystąpienia
plagi owadów;
– zniszczenie upraw,
infrastruktury, cmentarzy
i grzebowisk zwierząt;
– rozmycie mogilników ;
– bezdomność.
 • powodzie.

 

 • huragany, trąby powietrzne.
– zniszczenia zabudowań,
drzewostanu, upraw;
– zniszczenia linii energetycznych
i telekomunikacyjnych;
– nieprzejezdność dróg i szlaków
kolejowych;
– straty sanitarne ludzi i zwierząt.
 • huragany, trąby powietrzne.