Powódź

CZY WIESZ ŻE:

 1. Powódź to jedno z najczęściej występujących, naturalnych niebezpieczeństw.
 2. Powodzią nazywamy takie wezbranie wody, podczas którego woda po przekroczeniu stanu brzegowego lub poziomu korony wałów ochronnych zalewa doliny rzeczne lub tereny depresyjne, a przez to powoduje zniszczenia, straty finansowe i pozaekonomiczne (społeczne, moralne itp.).
  W powiecie pułtuskim miały miejsce katastrofalne powodzie w latach 1958 i 1979.
 3. Obszary narażone na niebezpieczeństwo powodziąobejmują:
  1. bezpośredniego:
   • tereny w szczególności pomiędzy wałem przeciwpowodziowym a linią brzegu;
   • tereny dolin rzek nie chronionych przez budowle hydrotechniczne.
  2. potencjalnie:
   • tereny narażone na zalanie w przypadku przelania się wód przez koronę wału przeciwpowodziowego;
   • tereny narażone na zatopienie w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia wałów przeciwpowodziowych.
 4. W powiecie pułtuskim zagrożenie powodziowe ma najczęściej miejsce w okresach jesienno- zimowych i zimowo- wiosennych.
 5. Powódź może być spowodowana takimi czynnikami jak: długotrwałe opady, szybkie, gwałtowne topnienie śniegów, tworzenie się zatorów lodowych, śryżowo-lodowym.
 6. Najgroźniejsze powodzie mogą mieć miejsce wówczas, gdy wyżej wymienione czynniki powodziotwórcze nałożą się na siebie, wystąpią wszystkie z nich lub część jednocześnie.
 7. PAMIĘTAJ, ŻE WODA to jeden z najgroźniejszych żywiołów i największych statystycznie niszczycieli ludzkiego dobytku.
  Doświadczenia dowodzą, że kataklizm powodzi może wystąpić praktycznie wszędzie.
  Groźne są nie tylko duże rzeki ale także intensywne opady oraz niewielkie cieki wodne często na wyrost nazywane rzekami.

PRZYGOTUJ SIĘ DO POWODZI
ZANIM ONA NASTĄPI:

 1. Poznaj terminy o zagrożeniu powodziowym:
  • stan zagrożenia powodziowego w twoim miejscu zamieszkania;
  • pogotowie przeciwpowodziowe;
  • alarm przeciwpowodziowy;
  • ewakuacja powodziowa;
  • sygnały używane w czasie narastania powodziowego.
 2. Dowiedz się o tym od swoich władz lokalnych tj. w swoim urzędzie gminy, miasta.
 3. To do jego zadań należy bezpośrednia ochrona ludności, mienia i środowiska przed powodzią.
 4. W czasie zagrożenia powodzią radioodbiornik ustaw na programy lokalne i słuchaj komunikatów do których dostosuj postępowanie.
  Zapisz sobie częstotliwości na jakich będą nadawane komunikaty powodziowe.
 5. Zapoznaj się w swoim urzędzie gminy, miasta:
  • jakie zagrożenie może wystąpić w twoim miejscu zamieszkania;
  • jak zorganizowana jest ewakuacja ludzi i zwierząt gospodarskich;
  • jakie są drogi ewakuacji, gdzie są miejsca przyjęć ludzi i zwierząt;
  • jakie sposoby (metody) alarmowania będą zastosowane podczas powodzi np. syreny, dzwony kościelne, komunikaty radiowe lub inne sygnały;
  • kto jest wyznaczony do pomocy przy załadunku zwierząt hodowlanych na środki transportu do ewakuacji.
 6. Przekaż rodzinie jak ma się zachować na wypadek zagrożenia powodzią:
  • gdzie i jak ma się ewakuować;
  • zrób listę telefonów i adresów rodziny, gdzie możesz szukać pomocy lub będzie to „puszka kontaktowa”;
  • pokaż gdzie się znajdują główne wyłączniki instalacji elektrycznej, gazowej, wodnej;
  • jak zabezpieczyć mieszkanie, dom i obejście przed powodzią i grabieżą;
  • opracuj plan komunikowania się na wypadek zagrożenia. Domownicy, z uwagi na pracę i naukę, mogą być rozdzieleni, więc określ punkt kontaktowy u najbliższej rodziny lub znajomych zamieszkałych na terenach nie zagrożonych.
 7. Przygotuj zestaw rzeczy przydatnych w czasie ewakuacji do 30-50 kg na osobę, takie jak:
  • śpiwory, koce;
  • dokumenty, wartościowe rzeczy;
  • zapasowe ubranie, buty;
  • zestaw apteczny pierwszej pomocy, apteczka samochodowa;
  • zapas żywności na 3 doby;
  • zestaw sztućców;
  • zapas paszy dla zwierząt gospodarskich na 3 doby. Dla pozostające go w gospodarstwie;
  • przenieś zapasy żywności i pasz na górne kondygnacje;
  • zgromadź zapasy wody pitnej;
  • przygotuj flagi koloru: białego, czerwonego i niebieskiego;
  • przygotuj pozostawione bydło do ewakuacji na wyżej położone miejsca;
  • przygotuj zapasowe źródło oświetlenia i radioodbiornik bateryjny.
 8. Porozmawiaj z sąsiadami o wzajemnej pomocy przy załadunku zwierząt gospodarskich do ewakuacji- wybierz, wytypuj najwartościowsze sztuki.
 9. Przygotuj się do ewentualnej ewakuacji. By była ona efektywna musisz zaplanować:
  • kilka alternatywnych tras ewakuacji oraz jej docelowe miejsca;
  • sposób i czas ewakuacji dobytku, mienia i członków rodziny.
 10. Za pośrednictwem rozgłośni radiowych oraz miejscowych telewizji kablowych będą podawane komunikaty związane z powodzią, prowadzonymi akcjami ratunkowymi przeciwpowodziowymi, o ewakuacji i innych przedsięwzięciach wykonywanych w danej sytuacji. Działaj zgodnie z treścią tych komunikatów.

WYJAŚNIENIE POJĘĆ STOSOWANYCH
W OCHRONIE PRZECIWPOWODZIOWEJ

Pogotowie przeciwpowodziowe, pogotowie wprowadzane w przypadku, gdy poziom wody w rzece wzrasta do stanu ostrzegawczego i nadal się podnosi.
Alarm powodziowy, alarm ogłaszany, w przypadku, gdy poziom wody zbliża się do stanu alarmowego.

  • Stan alarmowy – stan napełnienia koryta, przy którym woda zaczyna zagrażać obszarom zagospodarowanym i budowlom wodnym. Osiągnięcie stanu alarmowego jest podstawą ogłoszenia alarmu powodziowego, wysokość takiego stanu (w centymetrach) ustalana jest przez właściwy urząd administracji wodnej w porozumieniu z lokalnym organem odpowiedzialnym za ochronę przeciwpowodziową i Instytutem Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Zwykle stan ten leży w pobliżu wody brzegowej lub nieco poniżej zwyczajnej wielkiej wody.
  • Stan ostrzegawczy – układa się poniżej stanu alarmowego, a po jego przekroczeniu ogłaszane jest pogotowie powodziowe. Wielkość różnicy pomiędzy stanem ostrzegawczym i alarmowym zależy od charakteru rzeki i przeciętnej szybkości przyboru wody.
  • Stan ostrzegawczy i alarmowy ustala się dla poszczególnych odcinków rzek indywidualnie, zależnie od kształtu przekroju poprzecznego koryta i doliny oraz zagospodarowania terenów przybrzeżnych. Stan alarmowy jest często równoznaczny ze stanem wody brzegowej, który oznacza takie napełnienie koryta, przy którym woda jeszcze nie występuje z brzegów, ale dalszy, nawet niewielki przybór grozi wylewem. Nie zawsze jednak pojęcia te można utożsamiać. Stany alarmowe i ostrzegawcze stanowią podstawę podejmowania odpowiednich decyzji dla ochrony przeciwpowodziowej.

CO NALEŻY ROBIĆ
W CZASIE ZAGROŻENIA POWODZIĄ:

 1. W przypadku niebezpieczeństwa natychmiast przemieszczaj się na wyżej położone tereny, miejsca.
  Nie czekaj na wezwanie do ewakuacji, w miarę możliwości ewakuuj się sam (ewakuacja samorzutna), pamiętaj o uzyskaniu zgody od terenowej administracji samorządowej.
  Ewakuuj się zgodnie z wytycznymi władz lub służb przeciwpowodziowych gmin.
 2. Jeżeli władze lokalne ogłoszą ostrzeżenie powodziowe i przewidziany jesteś do ewakuacji kierowanej, bądź przygotowany wraz z rodziną do ewakuacji. Przygotuj zwierzęta hodowlane do ewakuacji.
 3. Zabezpiecz swoje mieszkanie, swój dom tj. przenieś wartościowe rzeczy na wyższe piętra domu.
  Wykorzystaj do tego celu worki z piaskiem, folię lub inne materiały podręczne.
  Z posesji, wszystkie rzeczy schowaj w budynku lub je przywiąż do czegoś stabilnego aby nie popłynęły.
 4. W czasie powodzi odłącz urządzenia elektryczne, ale nie dotykaj ich gdy są wilgotne lub stoją w wodzie. Wyłącz sieć gazową, wodociągową.
 5. W miarę możliwości na wyższych piętrach napełnij wannę i inne pojemniki wodą po wcześniejszym wysterylizowaniu płynami typu: ACE, Bielinka, Chlorobis, inne.
 6. Napełnij bak samochodu, ciągnika paliwem.
 7. Nie używaj w gospodarstwie domowym wód gruntowych, mogą być zatrute, skażone.
 8. Nie chodź na obszarach zalanych wodą, jeżeli woda przemieszcza się szybko.
  Fala o głębokości kilkunastu centymetrów może przewrócić i przemieścić dorosłego człowieka.
  Nie próbuj także przejeżdżać przez wodę powodziową samochodem lub pozostawać w nim w przypadku jego unieruchomienia.
 9. Jeżeli musisz przekroczyć zalany obszar, użyj do badania gruntu przed sobą tyczki. Do przejścia wybieraj miejsca bez prądu powodziowego.
 10. Po ostrzeżeniu, że spodziewana jest duża powódź, zapewnij swobodny wlew wód powodziowych do piwnicy twego domu lub sam wypełnij ją czystą wodą.
  Unikniesz w ten sposób zagrożenia uszkodzenia fundamentów domu przez ciśnienie napierających wód powodziowych.
 11. Dzieciom i osobom z ograniczoną świadomością należy przymocować w widocznym miejscu kartkę z imieniem, nazwiskiem oraz miejscem zamieszkania.
 12. Jeżeli zostanie wytypowany do pomocy w pracach przeciwpowodziowych, np. do układania lub wypełniania worków z piaskiem, pomagaj – od tego zależy bezpieczeństwo twojego gospodarstwa.
 13. W miarę możliwości zapobiegaj tworzeniu się atmosfery paniki, bądź rozsądny, zachowaj trzeźwość umysłu – to połowa sukcesu.

UWAGA!
ZOSTAŁEŚ W GOSPODARSTWIE- POTRZEBUJESZ POMOCY.
WYWIEŚ FLAGĘ O NASTĘPUJĄCYM KOLORZE:

BIAŁA – potrzeba ewakuacji
CZERWONA – potrzeba pomocy medycznej
NIEBIESKA – potrzeba żywności i wody


KAŻDY POWINIEN BYĆ PRZYGOTOWANY DO BYCIA
SAMOWYSTARCZALNYM NA OKRES 3 DNI
I ZDOLNYM DO POMOCY SOBIE I INNYM
.

CO NALEŻY ROBIĆ PO POWODZI:

 1. Słuchaj komunikatów radiowych i telewizyjnych i nie wracaj do domu dopóki nie będziesz miał pewności że jest to bezpieczne.
 2. Jak najdłużej pozostań poza zasięgiem wód powodziowych, gdyż mogą być skażone np. benzyną, ropą lub innymi produktami ropopochodnymi, różnymi nieczystościami, nie oczyszczonymi ściekami, bakteriami chorobotwórczymi itp.
  Nie używaj ich do picia! Mogą być również pod napięciem z uszkodzonych linii energetycznych napowietrznych lub podziemnych.
 3. Bądź ostrożny gdy wjeżdżasz na tereny dotknięte powodzią. Drogi mogą być osłabione i nie wytrzymać ciężaru twojego samochodu, ciągnika czy innego pojazdu.
 4. Miej zawsze włączone radio bateryjne w celu uzyskania informacji lokalnych dotyczących udzielanej pomocy tj. zaopatrzenia w żywność i wodę zdatną do picia i użytku ogólnego.
  Słuchanie radia pomaga też rozładować stres związany z zaistniałą sytuacją.
 5. Zwracaj uwagę na zdrowie i bezpieczeństwo twoje i twojej rodziny. Często myj ręce mydłem w czystej wodzie jeśli miałeś kontakt z wodami powodziowymi.
 6. Wyrzuć żywność, która miała kontakt z wodami powodziowymi.
 7. Poinformuj odpowiednie służby o zerwanych liniach energetycznych, nieszczelności rurociągu gazowego lub o innych zagrożeniach występujących na twoim terenie.
 8. Mieszkanie i wszystkie sprzęty, które przydatne są do dalszego użytkowania trzeba zdezynfekować, gdyż naniesiony muł zawiera duże ilości grzybów i bakterii chorobotwórczych, które zagrażają zdrowiu ludzi i zwierząt.
 9. Po powrocie do domu, dokonaj jego szczegółowych oględzin. Sprawdź stan fundamentów, ścian, podłóg, sufitów, drzwi i okien. Upewnij się, że budynek nie grozi zawaleniem.
 10. Sprawdź stan przewodów elektrycznych i gazowych. Dopilnuj, aby instalacje domowe elektryczne, gazowe i wodno- kanalizacyjne zostały sprawdzone przez fachowców i ewentualnie naprawione przed ich ponownym użytkowaniem.
 11. Jeżeli byłeś ubezpieczony przed powodzią, skontaktuj się z firmą ubezpieczeniową, aby uniknąć nieporozumień z odszkodowaniami.