Pożary

Ogień rozprzestrzenia się szybko i najczęściej nie ma czasu na zabieranie kosztownych rzeczy, czy telefonowanie. Po dwóch minutach ogień może stać się groźny dla życia. W ciągu pięciu minut cały dom może stanąć w płomieniach. Wysoka temperatura i dym są tak samo niebezpieczne jak płomienie. Zachłyśnięcie się bardzo gorącym powietrzem może spowodować poparzenia płuc. Pożar wytwarza trujące gazy, które mogą zakłócić orientację człowieka i spowodować osłabienie czynności ruchowych.

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO:

 • W miarę możliowści:
  • zainstaluj w mieszkaniu, domu i obejściu gospodarskim wykrywacze dymów, pożaru i eksploatuj je zgodnie z instrukcja;
  • zaopatrz mieszkanie, dom i obejście w podręczne gaśnice i naucz rodzinę posługiwać się nimi, przestrzegaj terminów badania sprawności gaśnic i ich legalizacji.
 • Zapisz i zapamiętaj numer telefonu 998 Straży Pożarnej oraz naucz dzieci jak informować przez telefon o pożarze.
 • Nie zabijaj okien gwoździami, sprawdź czy nie są zablokowane zaschniętą farbą, nie montuj stałych krat w oknach.
 • Określ w mieszkaniu, domu i obejściu gospodarskim drogi ewakuacyjne oraz zapoznaj z nimi domowników, a nawet przetrenuj z rodziną taką ewakuację. Winny być ustalone co najmniej dwie drogi ewakuacyjne.
 • Poinstruuj rodzinę jak należy się przemieszczać blisko przy podłodze w czasie ucieczki z miejsc objętych pożarem.
 • Nie dopuszczaj do nagromadzenia się stert starych gazet i czasopism w domu i obejściu oraz utrzymuj czystość pomieszczeń.
 • Sprawdź instalację elektryczną, czy nie jest wadliwa. Nie naprawiaj bezpiecznika drutem.
 • Sprawdź przedłużacz i gniazdka oraz domowe urządzenia elektryczne (odbiorniki energii).
 • Nie przeciążaj sieci elektrycznej. Nie włączaj kilku odbiorników do jednego gniazdka. Używaj rozgałęźników zaopatrzonych w bezpieczniki w celu uniknięcia iskrzenia i krótkich spięć.
 • Nie używaj nigdy benzyny, ropy, nafty oraz innych paliw i podobnych materiałów wewnątrz budynków – przechowuj je w dobrze wentylowanych pomieszczeniach w odpowiednich pojemnikach.
 • Nigdy nie pal w pobliżu paliw płynnych.
 • Po użyciu usuń wszelkie nasączone palnymi cieczami szmaty i materiały.
 • Skontroluj domowe źródła ogrzewania, czy nie są uszkodzone lub wadliwe, czy są czyste i działają dobrze, czy przewody kominowe, paleniska i piece są sprawne.

Wezwij kominiarza!

 1. Zachowuj ostrożność, gdy używasz zastępczych źródeł ogrzewania jak przenośne grzejniki elektryczne i gazowe, piecyk naftowy, drewno i węgiel (piecyki na drewno i węgiel):
  • upewnij się czy wentylacja zewnętrzna i wewnętrzna jest właściwa;
  • umieszczaj grzejniki nie bliżej niż 15 cm od materiałów palnych;
  • sprawdź czy podłoga i pobliski fragment ściany są dobrze izolowane;
  • używaj odpowiedniego paliwa, właściwego dla danego piecyka zgodnie z instrukcją producenta;
  • gromadź popiół w metalowych pojemnikach w oddaleniu od budynków;
  • dopilnuj, by otwarty ogień nie dotykał materiałów ścian i materiałów palnych (firany, zasłony, kotary, meble, i inne);
  • zainstaluj niepalny ekran przed frontem paleniska kominka.
 2. Upewnij się czy izolacja domowa nie dotyka przewodów elektrycznych.
 3. Jeżeli mieszkasz poza obszarem zwartej zabudowy, w gospodarstwie pod lasem, bądź przygotowany:
  • zwróć się do urzędu gminy lub PSP o ocenę niebezpieczeństwa dla Twojego domu;
  • używaj ognioodpornych materiałów do budownictwa a technologii budowy łatwej do odbudowy;
  • stwórz strefę bezpieczeństwa oddzielającą Twój dom od palnej roślinności;
  • utrzymaj teren wokół Twojego domu wolny od suchej roślinności;
  • przechowuj palne materiały w specjalnych pojemnikach;
  • bądź gotowy do ewakuacji.
 4. Poznaj sam i zapoznaj rodzinę z położeniem głównych wyłączników energii elektrycznej i bezpieczników elektrycznych, zaworu instalacji gazowej oraz jak je wyłączyć w razie wypadku. Jeśli z jakiegoś powodu wyłączyłeś główny wyłącznik gazu, w razie potrzeby ponownego jego włączenia, wezwij pracowników zakładu gazowniczego.

CO ROBIĆ W CZASIE POŻARU:

 1. Używaj wody lub gaśnic do gaszenia małych ognisk pożaru.
 2. Nigdy nie próbuj gasić ognia, którego nie jesteś w stanie opanować.
 3. Jeśli nie jesteś pewien, czy potrafisz ugasić ogień, zabierz wszystkich z domu i wezwij Straż Pożarną od sąsiadów lub z budki telefonicznej.
 4. Nigdy nie gaś urządzeń elektrycznych wodą. Używaj tylko i wyłącznie gaśnic przeznaczonych do gaszenia instalacji elektrycznych.
 5. Palący się tłuszcz lub ogień powstały w kuchni, ugaś solą kuchenną lub sodą do pieczenia (oczyszczoną) albo przykryj naczynie przykrywką o ile ogień powstał w naczyniu (np. garnku, patelni itp.).
 6. Gdy zapaliło się twoje ubranie, zatrzymaj się połóż na ziemi i obracaj do chwili zduszenia ognia., ucieczka spowoduje tylko zwiększenie płomienia.
 7. Śpij przy drzwiach zamkniętych. Gdy Cię obudzi sygnał pożaru, np. Dźwięk wykrywacza dymów, swąd dymu czy inne objawy, zbadaj drzwi zanim je otworzysz.
 8. Jeżeli drzwi są zimne, wyjdź natychmiast w gotowości do czołgania się,
 9. Dym i gorące powietrze unoszą się do góry. Powietrze jest bardziej czyste i chłodne przy podłodze.
 10. Jeśli drzwi są gorące uciekaj przez okno.
 11. Jeśli nie możesz uciec, trzymaj białe lub jasne prześcieradło (obrus itp.) w oknie, wzywaj w ten sposób na pomoc strażaków (ratowników).

 POMÓŻ ZWIERZĘTOM – W TYM CELU:

 • wyprowadź konie i krowy z narzuconymi na łby kocami;
 • owce i barany wyprowadź zaczynając od przewodnika stada. Jeżeli nie możesz go odróżnić, wyprowadź pierwszą z brzegu owcę poza budynek zmuszając ją do beczenia, wówczas stado opuści pomieszczenie;
 • ptactwo wynieś w workach w bezpieczne miejsce;
 • trzodę chlewną wypchnij siłą na zewnątrz;
 • udziel pomocy zwierzętom poparzonym sam lub poprzez miejscowego weterynarza.

CO ROBIĆ PO POŻARZE:

 1. Nie wchodź do zniszczonego przez ogień budynku, zanim właściwe służby (władze, straż) nie stwierdzą, że jest bezpieczny.
 2. Jeśli wchodzisz do osłabionego przez pożar budynku, uważaj na oznaki dymu i gorąca.
 3. Nie włączaj instalacji elektrycznej w budynku (pomieszczeniu) po pożarze przed jej sprawdzeniem przez elektryka. Nie podłączaj żadnych urządzeń elektrycznych zanim zostaniesz upewniony przez elektryka, że jest to bezpieczne. Zleć tę czynność fachowcom.
 4. Zachowaj czujność i uwagę, gdyż po pożarze elementy konstrukcyjne budynku (zabudowania) mogą być osłabione (np. dachy i stropy) i mogą wymagać naprawy.
 5. Bądź w kontakcie z władzami gminy oraz organizacjami pomagającymi poszkodowanym, gdyż możesz potrzebować żywności, lekarstw, odzieży czy miejsca do spania.
 6. Skontaktuj się z firmą ubezpieczeniową w przypadku, gdy twoje mieszkanie, twój dom, zabudowania gospodarcze i pozostałe mienie ubezpieczyłeś od pożaru.
 7. Jeśli jesteś najemcą lub dzierżawcą, powiadom właściciela.
 8. Zabezpiecz osobiste przedmioty lub przenieś je na inne miejsce.
 9. Wyrzuć produkty żywnościowe, napoje i lekarstwa, które były narażone na działanie wysokiej temperatury, dymu i płomieni. Dotyczy to również zawartości lodówki i zamrażarki. Nie wolno też ponownie zamrażać rozmrożonej żywności.
 10. Jeżeli sejf lub metalowa, masywna skrzynia uległy oddziaływaniu pożaru nie próbuj ich otwierać. W ich wnętrzu przez długi czas (wiele godzin) może utrzymywać się wysoka temperatura. Jeśli otworzysz drzwi sejfu lub skrzyni przed wychłodzeniem, powietrze z zewnątrz w połączeniu z wysoką temperaturą wnętrza skrzyni lub sejfu może spowodować zapalenie się zawartości.
 11. Jeśli fachowcy (inspektor budowlany) stwierdzą, że budynek po pożarze jest niebezpieczny, należy dom opuścić.
 12. Powiadom policję o konieczności opuszczenia domu, aby wzięła go i pozostawione mienie pod ochronę.
 13. Zabierz ze sobą dowód tożsamości i inne ważne dokumenty, niezbędne i cenne przedmioty (okulary, lekarstwa, polisy ubezpieczeniowe, pieniądze, biżuterię).
 14. O fakcie opuszczenia mieszkania (domu) poinformuj krewnych, przyjaciół, straż pożarną, policję, zakład pracy, szkołę oraz inne instytucje i osoby związane współpracą i interesami z Tobą.